Polityka prywatności i Klauzula informacyjna

Wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych, dlatego stworzyliśmy dokument pn. Polityka prywatności, w której opisaliśmy wszystko to, co jest dla Ciebie istotne, szczególnie kiedy korzystasz z naszej strony internetowej. Wiedz, że realizujemy zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jednak na początek zacznijmy od kilku definicji.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Polsaros Sp. z o.o.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Polsaros Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polsaros Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Ariańskiej 18/4.

Jak się możesz z nami skontaktować

Jeśli chcesz się z nami skontaktować i zadań nam pytanie możesz to zrobić za pomocą np. formularza kontaktowego https://polsaros.com/pl/kontakt/ lub pisząc na adres polsaros@polsaros.com.

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

W związku z usługami jakie świadczymy za pomocą z naszej Aplikacji przetwarzamy Twoje dane w różnych celach. Możemy je przetwarzać także wtedy, kiedy wchodzisz na naszą stronę. Poniżej wypisaliśmy sytuacje, kiedy przetwarzamy Twoje dane. Wskazaliśmy też zakres tych danych oraz podstawę prawną zgodną z przepisami RODO.

Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu przetwarzamy w celu:

  1. marketingu własnych produktów i usług,
  2. przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
  3. wysyłki ofert.

We wszystkich z wymienionych wyżej przypadków możemy przetwarzać Twoje dane, ponieważ wyraziłeś na to zgodę.

Formularz kontaktowy na stronie – abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie, przetwarzamy takie dane jak:

– imię i nazwisko,

– mail służbowy,

– nazwa firmy (opcjonalna),

– telefon (opcjonalny).

Profilowanie

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, do oceny niektórych Twoich cech. Chcemy jednakże zapewnić, iż nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji względem Ciebie, a profilowanie realizujemy jedynie w celu dopasowania oferty marketingowej Polsaros Sp. z o.o.

Komu udostępniamy Twoje dane i gdzie je przekazujemy

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych (np. firma IT) oraz innym niezależnym odbiorcom np. partnerom handlowym.

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Holandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG, np. w Rosji, Indiach. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności”, ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w związku z wysyłką ofert handlowych, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Jakie prawa Tobie przysługują

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

2. do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

3. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

4. ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, ponieważ są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

6. do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail polsaros@polsaros.com. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze kilka dni roboczych na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Dbamy o Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Pliki cookies

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Polsaros Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

Klauzula informacyjna

Odpowiedź na wiadomość elektroniczną jest równoznaczna z udzieleniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsaros Sp. z o.o., ul. Ariańskiej 18/4, 31-505 Kraków. 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy lub celem odpowiedzi na Pana/Pani żądanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów. 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie. 
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.