Polityka Firmy

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POLSAROS Sp. z o.o.

Podstawą długofalowego rozwoju Firmy Polsaros Sp. z o.o. jest zadowolenie Klientów. Mamy świadomość, że satysfakcja naszych Klientów, zdobywanie i utrzymywanie ich zaufania do firmy Polsaros Sp. z o.o. są osiągane poprzez spełnienie wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego zobowiązujemy się do realizacji następujących celów:


 • Profesjonalna i rzetelna współpraca z Klientami
 • Umacnianie pozycji Firmy Polsaros Sp. z o.o. na rynku
 • Stałe budowanie trwałych relacji z Klientami
 • Doskonalenie jakości

W codziennej pracy powyższe cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania są realizowane poprzez:

 • Dokładne rozpoznawanie wymagań Klientów
 • Wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z umów i dodatkowych ustaleń. Współpracę z producentami surowców, którzy pracują zgodnie z systemami zarządzania
 • Korzystanie z usług tylko takich Firm zewnętrznych, które mogą zagwarantować wysokie standardy swojej pracy
 • Uwzględnienie w działalności Polsaros Sp. z o.o. aspektów środowiskowych
 • Prowadzenie optymalnej, zgodnej z prawem gospodarki odpadami wraz z minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko ze strony interesariuszy, w szczególności w odniesieniu do zużywanej energii, emisji gazów cieplarnianych oraz podejścia 3U (Unikaj – Używaj ponownie – Utylizuj)
 • Promowanie środowiska pracy wykluczającego tolerancję dla jakiejkolwiek formy dyskryminacji i nękania, począwszy od procesu rekrutacji, zatrudniania, przez system awansów i wynagradzania, aż do zakończenia stosunku pracy
 • Zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym, oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez identyfikację czynników mających, bądź mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP
 • Przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawa i innych wraz z okresową oceną zgodności
 • Wdrażanie coraz bardziej efektywnych metod pracy wewnątrz Polsaros Sp. z o.o.
 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnienie roli pracowników, ich różnorodności, odmienności talentów i zaangażowania do Działań na rzecz poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
 • Konsultacje i współudział pracowników / przedstawicieli pracowników w kwestiach dotyczących BHP

Gwarantem realizacji Polityki jest osobiste, bezpośrednie zaangażowanie się Najwyższego Kierownictwa we wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest podstawą do wyznaczenia szczegółowych celów, które podlegają weryfikacji przez Najwyższe Kierownictwo w ramach okresowych Przeglądów Zarządzania.

Polityka jest znana wszystkim pracownikom Polsaros Sp. z o.o., Firmom i jednostkom zewnętrznym współpracującym z Polsaros Sp. z o.o. oraz jest udostępniana do wiadomości naszym Klientom.

Zapewniamy, że zobowiązania i deklaracje składające się na Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania są realizowane na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy Polsaros Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu                                         Prezes Zarządu

Barbara Niemczyk                                            Jerzy Niemczyk

Kraków, Czerwiec 2022